dam chiffon co tru xep li kieu dang dam xoe co tru xep li sat nach day keo sau lung mau sac hong dau chat lieu chiffon lot thun co gian nhe kich thuoc mot size 46 54kg nguc 94 eo 70 dai 90 shop minh manh chuyen cung cap my pham nhap khau chau au va thoi trang nu sanh dieu chinh sach doi tra hang mien phi hoan tien neu san pham khong dung mo ta chat luong khong dam bao freeship toan quoc cho don hang co tong gia tri tren 500 000d khi khach mua tu 5 san pham bat ki tro len se duoc nhan gia si kem theo mien phi van chuyen tren toan quoc gia canh tranh chat luong dam bao hau mai tuyet voi